अंजीर के फायदे, तथा नुक्सान – Know The Benefits of Figs in Hindi

அஞ்சீர் எக் அஸா ஃபல் ஹாய் ஜோ ஸ்வாதிஷ்ட் ஹொனே அஸ் ஹாய் பஹுத் ஃபயதேம். இஸ் ஃபல் கா செவன் டோ தரஹ ஸே கியா ஜாதா ஹாய் – பலா தாஜே பலன் காரணமாகவும் யானி அஞ்சீர் கா உபயோக் புரூட் மற்றும் டிரை ஃப்ரூட் தோனூன்கள் இங்கு உள்ளன . यह फल दोनों ही तरह से बहुत गुनकारी है. आशी मन्यता है की अंजीर हमारी बूत्वी पर पाएजाने वाले அஞ்சீர் ஜிதனா ஹமாரி சேஹத் கே லியே லாபகாரி ஹாய், இன்னும் இசகே தோடே-பஹுத் ஹுக்ஸான். நீங்கள் சலிக்காமல் இருக்க வேண்டும்

இந்தியாவில் அத்திப்பழம்

अंजीर क्या है (அத்தி என்றால் என்ன) – இந்தியில் அஞ்சீர்

அஞ்சீர் ஹல்கே பீலே ரங் கா எக் ஃபல் ஹோதா ஹாய். यह पकने के बाद गहरा सुनहरा या कभी-कभी बैगनी रंग का भी हो सकता है. அஞ்சீர் கா வைஞானிக் பெயர் ஃபிகஸ் கைரிகா மற்றும் ஆங்கிலேஜியில் இது அத்திப்பழம் போன்றது. வைஞானிக் தௌர் பர் யஹ் மான ஜாதா ஹாய் கி அன்ஜீர் ஜீனஸ் ஃபீகஸ்ஸே தொடர்புடையது ஒரு சந்தர்ப்பம் உள்ளது. அஞ்சீர் கா பேட் ஜாதாதர் சூகே மற்றும் தூப் வாலே க்ஷேத்திரத்தில் அதிக தேஜி கேட்டது. இசகே அலவா பஹாடி இலாகே மென் பீ அஞ்சீர் கா பேட் மிகவும் ஆசானி சே நிகல் . இந்த பேட் கி ஊஞ்சை 7 செ 10 மீட்டர் அளவு உள்ளது. அஞ்சீர் கே ஹர் எக் பேட் கி உம்ர் லகபக் 100 சால் தக் கி ஹோதி ஹாய்.

அத்திப்பழம் அஞ்சீர்

अंजीर के प्रकार (அத்திப்பழங்களின் வகைகள்)

यदि अंजी के की क तो स आक औ ंग आध अंजी अंजी प प की की

(1) பிளாக் மிஷன்

இஸ் ப்ரகார் கி அஞ்சீர் பாஹர் சே காளி யா ஹல்கி பேங்கனி ரங் கி ஹோதி ஹாய், இஸ்க குலாபி ஹோதா உள்ளது. यह स्वाद में मीठी and रस से भरपूर होती है. இசகா அதிக இஸ்டெமால் கேக் அல்லது கானே கே ஸ்வாத் கோ பத்தானே போன்றது.

(2) கலீமிரனா

இஸ் தரஹ் கி அஞ்சீர் பாஹர் சே ஹரி-பீலே ரங் கி ரஹதி ஹே. இசகா ஸ்வாத் சபி அஞ்சீரோம்ஸ் ஸே அலாக் ஹோதா ஹாய் ததா அகார் இன் முகபாலே மெம் பி யபி ஹம்ஸ் ़ी होती है.

(3) கடோடா

இந்த பிரகாரம் அஞ்சீர் கா ரங் ஹரா ஹோதா மற்றும் இசகா குடா பேங்கனி ரங்கன். खाने में यह सभी प्रकार की अंजीरों से कम मीठी है. इस तरह की अंजीर को हम क्चचा भी का सकते हैं.

(4) பிரவுன் துர்க்கி

அஞ்சீர் பாஹர் சே பேங்கனி ரங் கி ஹோதி மற்றும் இசகா குதா லால் ரங். இந்த பிரகாரம் அஞ்சீர் ஹல்கே ஸ்வாத் கி மற்றும் கம் மீத்தி ஹோதி. யஹ் ஜ்யாதாதர் சாலட் கே ஸ்வாத் கோ बढ़ाने प्रयोग की जाती है.

Apricots பற்றிய எங்கள் கட்டுரையைச் சரிபார்த்தீர்களா

இங்கே சரிபார்க்கவும்

(5) எட்ரியாடிக்

यह बाहर से हल्की हरी आंदर से गुलाबी रंग की है है. இந்த பிரகாரம் அஞ்சீர் கா ரங் சபேஸ் ஹல்கா ஹோதா ஹை, இசலியே யஹ் சஃபேத் அஞ்சீர் பிரேஸ் ஆம். அஞ்சீர் சபஸே மீத்தி ஹோதி, ஜிசாகா செவன் ஃபில் ரூப் என் கியா ஜா சகாதா.

அஞ்சீர் கி தாசீர் மற்றும் சேவை நேரம் (அத்திப்பழம் விளைவு மற்றும் உட்கொள்ளும் நேரம்)

அஞ்சீர் எக் அஸா ஃபல் ஹை, ஜிசகி தாசீர் கர்ம் ஹோதி. இசலியே இசகா ஜ்யாதா மாத்ரா மெம் செவன் கபீ-கபி ஹமாரே ஷரீர் மெம் ரக்தஸ்னாவ காரன் தாபன. அஞ்சீர் கே த்வாரா ரெட்டினா ரக்தஸ்னாவ், ரெக்டல் ரக்தஸ்னாவ் ததா யோனியில் ஹல்கா ரக்தஸ்னாவ கர்தஸ்னாவ் ै. இஸ்கே அலவா உங்களுக்கு ஷரீர் மென் ஹெமோலிடிக் எனிமியா ஜெய்சி சமஸ்யா மிகவும் நல்லது. இசலியே அஞ்சீர் கா சேவன் ஒரு சீமித் மட்டும் தான் ஒரே பர் ஆபகோ அஞ்சீர் கானா பந்த் கர் தேனா சாஹியே.

நீங்கள் அஞ்சீர் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है. அஞ்சீர் கோ சுபஹ் கே சமய கானே சே ஷரீர் கோ அதிக ஃபயதா மிலதா. இசகே அலாவா யதி நீங்கள் சமய அஞ்சீர் கா செவன் கரதே நீங்கள் யஹ ஜ்யாதா லாபதாய்க்.

அத்திப்பழத்தின் நன்மைகள்